19.2.18

Nota de Prensa: Acondicionamento Camiños de Terra. Obras nas Parroquias Aprobadas polo Pleno da Corporación.

Por incrible que pareza aínda existen vivendas en Gondomar dentro dos núcleos rurais con camiños públicos de propiedade municipal cun firme de terra.

Dende o Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto levamos neste mandato unha liña de actuación tendente a eliminar este anacronismo, por dicilo de xeito suave.

A Administración municipal está mandatada por lei a dar unha serie de servizos a toda a cidadanía. Entre estas competencias propias que veñen nidiamente reflexadas na Lei de Bases de réxime local, está o seu artigo 26.1. Os Concellos deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:

a) En todos os Concellos: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiros, acceso ao núcleos de poboación e pavimentación das vías públicas”

O goberno está obrigado a facelo, pero non o fai. O noso grupo municipal leva periodicamente propostas ao Pleno para que se remedie esta situación. As propostas son aprobadas, mesmo por unanimidade e logo non executadas polos responsables políticos do goberno municipal máis interesados na francachela e no escaparate que no benestar da cidadanía.

Mentres a veciñanza, usuaria destes camiños públicos, que tivo que solicitar e obter a preceptiva licenza de obras para construír a súa casa, que tivo que ceder parte do seu terreo ao concello para anchear ese camiño e gastar os cartos para facelo en documento notarial, e que paga escrupulosamente os seus impostos, contribución e imposto de rodaxe, entre eles, non teñen uns camiños públicos que reúnan os mínimos exixidos en canto a súa pavimentación e outros servizos.

E debemos lembrar que deben ser tratados coma calquera outro veciño ou veciña, viva nas parroquias ou no casco urbano, pola contra non teñen os mesmos servizos.

Está é unha situación intolerable á que hai que porlle remedio e sen dilación nin escusas. A que espera o goberno municipal? Seica o Sr.Alcalde non coñece a súa situación xa que preguntou no pasado Pleno ao noso grupo que lle indicaramos cales eran eses camiños, o que así fixemos. Tal vez o Sr. Ferreira debería andar algo máis polas parroquias do noso Concello.

Na sesión Plenaria do mes de febreiro, celebrada o pasado xoves, presentamos unha proposta de Acordo para que se pavimentaran eses camiños de terra. Foi aprobada por unanimidade.

Permanezan atentos ao facebook.


Gondomar, 19 de febreiro de 2018.
Asdo.: Pauliño del Río Iglesias.
Voceiro do Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto.

17.2.18

Nota de Prensa: Saneamento na Pedra, Morgadáns.

Dende hai cando menos 10 anos distintos gobernos municipais tentaron acometer o saneamento do barrio da Pedra, en Morgadáns, ata hoxe. Por un motivo ou por outro nunca se conseguiu levalo a cabo, moitas veces por falta de recursos.

Agora hainos e debemos de aproveitar esta oportunidade. O Plan de Obras e Servizos 2018-2019 da Deputación Provincial ten como especial novidade nesta edición que se establecen dúas anualidades para a Liña 1 (Investimentos), unha a correspondente ao exercicio 2018 destinándolle alomenos un mínimo do 67,87% ao capítulo de Investimentos, isto supón un montante de 658.195,41 €. E a outra ao exercicio do 2019, cunha cantidade de 697.438,60% que se pode facer efectivo este ano. A suma total das dúas anualidades é de 1.355.195,41€ para investimentos en Gondomar.

O proxecto está feito e orzamentado (350.000€). As autorizacións sectoriais favorables, e incluso os permisos dos terreos de particulares afectados feita. So está pendente de adxudicarlle os cartos e da vontade política para levalo a cabo.

Estamos a falar do saneamento dun dos barrios máis singulares que hai no concello de Gondomar e na parroquia de Morgadáns, cun valor histórico e patrimonial inmenso. Unha obra de especial importancia que xa se debeu de acometer a través do Plan de Reequilibrio territorial  feito pola Deputación de Pontevedra a mediados do ano pasado, destinado a subvencionar proxectos singulares e relevantes en concellos de menos de 20.000 habitantes. Non pareceu entendelo así o goberno municipal.

A oportunidade de facelo a través dun financiamento extraordinario da Deputación Provincial deixouse pasar, optando o goberno por un proxecto de reforma da praza da Paradela e a súa contorna sen consensuar con ninguén, nin resto dos grupos políticos municipais, nin veciñanza ou profesionais ou comerciantes afectados.

Dende Gondomar Concello Aberto si nos parece unha prioridade rematar o saneamento integral do noso concello e pensamos que non debíamos de perder, novamente, a oportunidade de facer esta infraestrutura tan necesaria para o benestar dos veciños e veciñas do barrio da Pedra, e para por en valor un dos poucos barrios de alto valor histórico e patrimonial que aínda existen do noso concello.
Tendo o proxecto, os informes sectoriais favorables, os permisos concedidos, so faltaba o orzamento e a vontade política,  polo que na sesión do Pleno de febreiro celebrado onte, o noso grupo municipal levou unha Moción pedindo a inclusión desta obra no Plan de Obras e Servizos 2018 - 2019. Foi aprobado por unanimidade. Esperamos que o goberno, que votou tamén a prol, cumpra este acordo Plenario e se leve a cabo obra tan demandada e necesaria.
As parroquias tamén existen.


    Gondomar, 16 de febreiro de 2018.
    Asdo.: Pauliño del Río Iglesias.
    Voceiro do Grupo Municipal Gondomar Concello Aberto
.

14.2.18

Nota de Prensa: Mantemento dos Centros de Ensino

Hai agora un ano, na sesión ordinario do Pleno da Corporación do 2 de febreiro de 2017, aprobouse por unanimidade unha Moción da nosa formación política para destinar 75.000€ ao mantemento dos colexios de infantil e primaria do noso Concello.

O goberno, co seu talante habitual de incumprimento dos acordos plenarios non fixo efectivo este acordo e destinou os cartos a outras prioridades, entre as que non se atopaban nin atopan os centros escolares (si outras como Anos do Conde, rotondas, mostradores, coellos, televisores, axendas e cousas variadas).

Un ano despois o mantemento dos centros escolares seguen na mesma ou peor situación. Algúns exemplos: O CEIP de Souto Donas xa alertou da situación do tellado e o seu beirís nun Consello Escolar de data 1 de febreiro de 2017, agora hai que porlle unha rede para que non caian os cachotes. No CEIP Serra Vincios os baños e os vestiarios seguen a estar nun estado lamentable, o comedor quedou pequeno para poder atender a demanda , etc. Outro tanto poderiamos falar do restos dos centros de infantil e primaria.

E non é un problema de cartos, que os hai, senón de prioridades, e a calidade no mantemento dos centros escolares non está entre elas. A vontade e as gañas de mellorar e falar coa comunidade educativa para avanzar entre tod@s, tampouco. As veces abondaría con ir aos Consellos Escolares e escoitalos.

As competencias no Concello nesta materia están establecidas na Lei de Bases de réxime Local no seu artigo 25 apartado 2 "O Concello exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
Letra f) A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria ou de educación especial."
E son claras e delimitadas despois do Acordo Marco entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para o desenvolvemento do pacto local en materia de educación en relación cos centro públicos, asinado en Santiago de Compostela, a 9 de xaneiro de 2008, na sede da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria.

O Plan Concellos 2018, xa está publicado e está na fase de que os Concellos fagan as propostas de gasto á Deputación.

A totalidade dos Centros escolares de Primaria e Infantil do noso concello remiten todos os cursos escolares e periodicamente as súas necesidades e carencias ao goberno municipal para que as atenda no ámbito das súas competencias. Moitas destas necesidades quedan sen ser atendidas, entre outras cousas por falla de orzamento municipal.

Neste 2018 o Grupo Municipal de Gondomar Concello Aberto mantén a súa aposta polo ensino público e de novo levará ao Pleno deste mes de febreiro unha proposta para que dos cartos destinados pola Deputación de Pontevedra ao Concello de Gondomar no Plan de Obras e Servizos 2018 (1 millón de euros) se lle dedique unha partida exclusivamente aos Centro Educativos e as súas necesidades, que son moitas e necesarias.

Proporemos no Pleno de febreiro deste xoves día 15 no Audotorio Lois Tobío que se tome o acorde de que

A Administración Local de Gondomar destinará, a conta do Plan Concellos 2018, un mínimo de 75.000€ para o mantemento e conservación dos Colexios de Infantil e Primaria Públicos do noso termo municipal. Está cantidade será independente da destinada a este fin no orzamento municipal.

A prioridade das necesidades en mantemento e conservación dos centros citados serán consensuadas entre o Concello e a Comunidade educativa dos mesmos.

Que o Sr. Alcalde dará conta a este Pleno do resultado desta Moción.

Veremos se desta vai ou seguen poñendo escusas.


        Gondomar, 14 de xaneiro de 2018.       
        Asdo.: Pauliño del Río Iglesias.
        Voceiro do Grupo Municipal de CABE.